MBTI workshop: „Sebapoznanie a posilnenie spolupráce v tíme“

Cieľová skupina 

  • MBTI v tíme:  (pracovné tímy heterogénne; celé oddelenie)
  • MBTI pri vedení ľudí: (manažéri)

Ideálna veľkosť skupiny – od 6 do 25 ľudí. 

Dĺžka workshopu: 4-6 hodín 

Hlavný prínos workshopu pre business:  Na workshope MBTI si účastníci za pomocou lektorov určia svoj osobnostný typ. Toto sebapoznanie potom priamo aplikujú do komunikačných situácií, spolupráce v tíme a do práce s ľuďmi.Zvyšuje sa tak efektívnosť ich tímovej spolupráce cez lepšie poznanie samého seba, typológie svojich klientov a diverzity v prístupe pri práci s ľuďmi v tíme.

Pre koho je tento workshop?

workshop MBTI v tíme alebo workshop Využitie MBTI pri vedení ľudí realizujeme primárne pre firemnú klientelu na mieru, tzn. že rešpektujeme kontext situácie klienta a typológiu osobnosti MBTI používame ako nástroj pre pochopenie rozdielnych prístupov/očakávaní/reakcií atď.

Využitie MBTI

  • MBTI v tíme sa zameriava na dynamiku tímu, rozhodovací proces, potenciálne stresory, kognitívne štýly, teóriu temperamentov, ako lepšie fungovať v rámci tímu.
     
  • MBTI pri vedení ľudí sa zameriava na komunikačný štýl/preferencie manažéra, vplyv rôznych typov na dynamiku tímu, manažérske zručnosti z pohľadu typológie (zadávanie úloh, delegovanie, poskytnutie spätnej väzby na výkon, apod.), ako lepšie riadiť/viesť tím s vedomím svojich silných stránok a oblastí pre rozvoj, doporučenia pre komunikáciu s rôznymi osobnostnými typmi.

Typológiu MBTI a výsledky workshopu využijú účastníci v nasledovných oblastiach: osobnostný rozvoj, kariérne plánovanie, individuálny aj skupinový koučing, talent manažment, budovanie tímu, riešenie problémov a konfliktov v tíme, tímová spolupráca, poradenstvo v oblasti medziľudských vzťahoch, zefektívnenie predajných zručností.

Ciele workshopu: 

Aktívne zapojenie účastníkov kurzu povedie k tomu, že na jeho konci budú: 

1. lepšie rozumieť sami sebe, tj. uvedomovať si svoje silné stránky, talenty a možnosti rozvoja, vzhľadom k osobnému rastu, k spolupráci a v komunikácii s inými ľuďmi (kolegami, zákazníkmi) 

2. schopní identifikovať spôsoby, ako s inými ľuďmi (v osobnom i profesnom živote) efektívnejšie spolupracovať a komunikovať

Metodika - každú dimenziu zažijú účastníci pri praktickom a zábavnom cvičení

– zážitkovou formou sa naučia, ako sa vžiť do vnímania druhého človeka, ktorý je úplne iný ako oni a ako s ním efektívne spolupracovať.

– manažéri a tímlídri sa spoznaním typológie ľudí vo svojom tíme uistia, čo je možné od ich ľudí pri vzájomnej spolupráci očakávať a kde je/nie je možný rozvoj alebo zmena. 

– teoretické časti sú ilustrované konkrétnymi príkladmi, videami a postupne aj aplikované na aktuálnu situáciu v práci i doma pre každého účastníka. 

Program a obsah workshopu: 

1. Typológia MBTI – princípy a základné pojmy

2. Dimenzie osobnosti, ich odraz v správaní (ilustrácia na príkladoch z konkrétneho života účastníkov i z ich praxe) 

3. Typy temperamentu ako nástroj porozumenia, oceňovania odlišností a zdieľania 

4. Dimenzia osobnosti „na vlastnej koži“ (skupinové činnosti) 

5. Reagovanie jednotlivých typov v stresových situáciách, reflexia v tíme

Každý účastník získa

Sadu inšpiratívnych ukážok, situácií zo života a praxe umožňujúcich porozumenie základom typologickej teórie a poskytujúcim zároveň vodítko na diagnostiku vlastného typu. 

Podrobný popis vlastného typu osobnosti, ktorý podporuje sebapoznanie a umožňuje lepšie si stanovovať rozvojové ciele. 

Jazyk: slovensky alebo anglicky 

Miesto: podľa dohody u klienta 

Lektori kurzu: Zuzana Markušová, Marek Markuš (Vocato)

Cena: orientačne 1000 EUR /deň (bez 20% DPH).

Kontaktu jte nás pre zaslanie ponuky

 

„Všetko, čo nám vadí na druhých, nás môže priviesť k lepšiemu porozumeniu samých seba...“ 

Carl Gustav Jung