"Career Assessment"

12.08.2019

Účel programu

Program Career Assessment reprezentuje úspešný nástroj individuálneho rozvoja, ktorý poskytne účastníkovi programu podporu a pomoc pri nastavení optimálnej a uspokojivej role v kariérnom plánovaní.

Úspešné kariérne plánovanie súvisí s využitím potenciálu účastníka.

Úspechom je zladenie vlastných prianí a očakávaní s možnosťami na trhu práce.

Program obsahuje "one on one" koučingové stretnutia, ktoré komplexne zhodnotia a zanalyzujú aspekty individuálneho kariérneho rozvoja každého účastníka podľa jeho aktuálnych potrieb.

Čo si účastník Career assessmentu odnesie

 • Selfassessment - spoznanie seba samého
 • Impulz k sebariadeniu vlastnej kariéry, cesty - ako rozvinúť vlastný potenciál, využiť vnútorné zdroje, preferencie
 • Motiváciu k ďalšej práci na sebe samom
 • Pomoc pri stanovení individuálnych kariérnych cieľov - zohľadňujúc osobné postoje, hodnoty, schopnosti, priority, záujmy, doterajšie skúsenosti.

Kľúčovým prínosom je poukázať na tri kritické oblasti ako hodnotovú prioritizáciu, ktorá prinesie účastníkovi vnútornú motiváciu, posilní dôveru, šťastie a spokojnosť v práci. Tým sa môže zvýšiť angažovanosť, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu efektivity a výkonnosti.

Ciele Career Assessmentu

 1. Poskytnúť účastníkovi osobnú spätnú väzbu s ohľadom na jeho súčasnú pracovnú pozíciu
 2. Posúdiť potenciál kariérneho rozvoja a možností pre účastníka z dlhodobého hľadiska na pracovnom trhu
 3. "Diagnostikovať" kariérne atribúty, ktoré účastníkovi prinesú istotu a presvedčivosť pri súčasnej práci

Metodika:

Career Assessment Interview cez Career Mapping

 • Diagnostické metódy a kariérne testy
 • Career Assessment: Kariérová orientácia podľa E.Scheina (profesné skúsenosti a analýza úrovne spokojnosti v kariére)
 • Osobnostná typológia: online Test MBTI s následným debriefom
 • Work Life Sketching: top tri pokrivkávajúce oblasti rozvoja
 • Kariérny rozhovor vedený vo vzťahu ku kompetenciám organizácie

Priebeh a realizácia

 • Identifikovanie kľúčových kvalít (kariérnych charakteristík) u účastníka
 • Career Mapping Profile & Analýza súčasných i predchádzajúcich pracovných zodpovedností, kritériá sebarealizácie a spokojnosti v práci
 • Realizácia testov a dotazníkov kariérnej orientácie - interaktívna časť
 • Kariérny koučovací rozhovor s účastníkom
 • Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov z kariérnej diagnostiky
 • Odovzdanie záverečnej správy účastníkovi s poskytnutím spätnej väzby nadriadenému (podľa dohody vopred)

Outputs

 • Odporúčania pre ďalší kariérny rozvoj alebo návrhy na ďalšie karérne uplatnenie
 • Feedback pre nadriadeného/supervízora (optional) - do max 1 týždňa po druhom stretnutí s účastníkom

Rozsah

 • Realizácia individuálnych Career Assessment stretnutí
 • V rozsahu 2 x 2hod / 1 účastníka s odstupom max 1 – 2 týždne
 • Na základe vzájomnej dohody s klientom je možné Career Assessment doplniť kariérnym koučingom (optimálne v rozsahu 4 sedení po 60min v priebehu 6 mesiacov)

Cena

Podľa aktuálneho cenníka.