MBTI Workshop

11.09.2019

Spolupráca v tíme cez sebapoznanie

Zvýšenie efektívnosti tímovej spolupráce cez lepšie porozumenie samého seba, svojich spolupracovníkov a klientov. Pre efektívne využitie diverzity v zložení tímu.

Na workshope si účastníci za pomoci lektorov sami určia svoj osobnostný typ. Toto sebapoznanie potom priamo aplikujú do komunikačných situácií: spolupráca v tíme alebo vedenie ľudí.MBTI typológia

Typológiu osobnostných profilov podľa MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) vytvorili K.C.Briggs a jej dcéra I.B.Myers, na základe štúdie psychologických typov Carla G. Junga. Základom typológie sú štyri dimenzie, z ktorých každá má dve možné preferencie. Každý človek má vždy jednu vrodenú, tá mu je najprirodzenejšia. Na základe kombinácie vrodených preferencií sa každý človek prikláňa k jednému zo 16 osobnostných typov.

Využitie a prínos MBTI v praxi

Výsledok tzv. 4kód využijú účastníci workshopu v týchto oblastiach:

 • osobnostný rozvoj
 • budovanie tímu
 • kariérne plánovanie
 • individuálny aj skupinový koučing
 • talent manažment
 • riešenie problémov a konfliktov v tíme
 • poradenstvo v oblasti medziľudských vzťahov
 • zefektívnenie predajných zručností

Aktívne zapojenie účastníkov workshopu povedie k tomu, že na jeho konci budú:

 1. lepšie rozumieť sami sebe, tj. uvedomovať si svoje silné stránky a možnosti rozvoja vzhľadom k vlastnej osobnosti, spolupráci a komunikácii s inými ľuďmi (kolegami, zákazníkmi, partnermi)
 2. schopní identifikovať spôsoby, ako s inými ľuďmi (v osobnom i profesnom živote) efektívnejšie spolupracovať a komunikovať, prečo vám niektoré veci v živote idú ľahko a naopak s inými stále zápasíte, s kým potrebujete spolupracovať, aby vás dopĺňal a pod.


Metodika MBTI

 • Každú dimenziu zažijú účastníci pri praktickom a zábavnom cvičení - zážitkovou formou sa naučia, ako sa vžiť do vnímania druhého človeka, ktorý je úplne iný ako oni sami a ako s ním efektívne spolupracovať.
 • Manažéri a tímlídri sa spoznaním typológie ľudí vo svojom tíme uistia, čo je možné od ich ľudí pri vzájomnej spolupráci očakávať.

Zameranie a obsah workshopu

Workshop využíva skúsenosti poradcov s celosvetovo najznámejšou osobnostnou typológiou podľa MBTI z vlastnej poradenskej praxe a prepája ich so znalosťami z oblasti ľudských zdrojov (rozvoj a sebapoznanie manažérov a zamestnancov firiem).

MBTI je ideálnym nástrojom zjednotiť úroveň rôznych manažérov. Je doplnený prípadmi zo života. Tak sa dosiahne aby teoretické časti ilustrovali konkrétne príklady. Počas workshopu sa postupne aplikujú na aktuálnu situáciu každého z účastníkov.

Na workshope sa zaoberáme osobnostnou typológiou MBTI na úrovni tzv. dynamiky typu, ktorá umožňuje hlbšie porozumenie vlastnému typu osobnosti a fungovaniu ostatných. Predchádza sa tak zjednodušenému chápaniu typológie a je veľmi dobrou prevenciou tzv. "nálepkovania." Vďaka tomuto prístupu je workshop vhodný tak pre účastníkov, ktorí už s typológiou MBTI majú skúsenosti, ako aj pre tých, ktorí sú v tejto oblasti nováčikmi.


 1. Typológia MBTI - princípy a základné pojmy
 2. Dimenzie osobnosti, ich odraz v správaní (ilustrácia na príkladoch zo života)
 3. Typy temperamentu ako nástroj porozumenia, oceňovania odlišností
 4. Dimenzia osobnosti "na vlastnej koži" (skupinové aktivity)
 5. Vývoj osobnostného typu v priebehu života, zmeny v správaní, ktoré tento vývoj sprevádzajú
 6. Reagovanie jednotlivých typov v stresových situáciách
 7. Reflexia, riziká spojené s využívaním konceptu MBTI a ako im predchádzať

Čo každý účastník získa?

 • Sadu inšpiratívnych textov umožňujúcich porozumenie základov MBTI teórie, zároveň poskytujúce vodítko na diagnostiku vlastného typu.
 • Podrobný popis individuálneho typu osobnosti, ktorý poskytne sebapoznanie a umožní lepšie stanoviť rozvojové ciele.

"Všetko, čo nám vadí na druhých, nás môže priviesť k lepšiemu porozumeniu samých seba..." (Carl Gustav Jung)

LEKTORI


Zuzana Markušová

Zuzana má 18+ rokov skúseností v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, najmä ako headhunter. Tieto skúsenosti rozvíja vo vlastnej firme ako kariérna poradkyňa, realizátorka dlhodobých kariérnych programov vo firemnom i neziskovom prostredí (napr. Projekt Centra včasnej intervencie so Socia Foundation alebo Rozvojový program učiteľov na gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, medzinárodný tím Habitat for Humanity a mnohými ďaľšími firmami a ich tímami).

 • Je držitelkou licencie "MBTI Certified Practitioner Step 1 and Step 2" (OPP – The MyersBriggs Company, London, UK 2018)

Najradšej sa venuje individuálnemu koučingu v oblasti kariérneho poradenstva.

Marek Markuš

Marek má 22+ rokov skúseností vo vedúcich pozíciách v businesse ako aj neziskovom sektore predovšetkým z medzinárodneho prostredia. Posledných 10 rokov sa ako konzultant a editor vydavateľstva venuje tiež podpore projektov sociálneho podnikania.

Cieľová skupina

 • Manažéri, členovia tímov - vrámci jednej organizácie aj cez oddelenia
 • Ideálna veľkosť skupiny - od 9 do 20 ľudí


Jazyk

 • slovensky alebo anglicky